sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

VideoitaHOPS (Opettaja AMK)

http://lechtonen.blogspot.fi/2016/08/itsearviointi-ja-henkilokohtainen.html

 Ammattipedagogisen osaamisen itsearviointi                        oo


AMMATTIPEDAGOGINEN OSAAMINEN                 oo

Opetus- ja ohjausosaaminen                                      
Digipedagoginen osaaminen                                       
Turvallisuusosaaminen                                    
Verkosto-osaaminen                                        
Opetusharjoittelu                                                         


KASVATUSTIETEELLINEN OSAAMINEN               oo
Kasvatustieteelliset perusopinnot                                


MUU AMMATTIPEDAGOGINEN OSAAMINEN                    oo
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen                    
         


JATKUVA KEHITTYMINEN OPETTAJANA             oo
Opettajan osaamisen kehittymissuunnitelma                       

(hyväksi luku) = HL
(osaamisen osoittaminen) = oo              

Lait, asetukset ja ohjeet

18.                 Toimit ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa lakien, asetusten ja ohjeiden mukaan

Olen toiminut ammatillisessa koulutuksessa lakien, asetusten ja ohjeiden mukaan olen huomioinut voimassa olevaa lainsäädäntöä, sekä siihen liittyviä asetuksia.

Opettajan työ on monipuolinen pitää muistaa esimerkiksi netiketti omassa.

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta
Ammattikorkeakoululaki
Laki kunnallisesta viranhaltijasta

lisää löytyy FINLEX


Miten otan huomioon salassapitosäännökset ja tietosuojan opettajan työssä? Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoululaki, oppilas-ja opiskelijahuoltolaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, lastensuojelulaki, henkilötietolaki. Linkki lakeihin: www.finlex.fi

Asiakirjojen julkisuus ja salassapito
Salassapito ja vaitiolovelvollisuus
Henkilötietojen käsittely (tietosuoja)


18.1.              Ymmärrät lainsäädännön velvoittavuuden opettajan työssä

Opettajan työssä kuten voidaan ajatella rinnastettavan viranomaiseen ohjaa myös opettajaa lainsaadäntö keskeisimmät lait löytyvät finlexistä.

Miten hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen näkyy opettajan käytännön työssä? Perustuslaki, hallintolaki, erityisesti hallintolain 2 luku. Linkki lakeihin: www.finlex.fi

Hallinnon oikeusperiaatteet oikeusturvan takaajina

Yhdenvertaisuusperiaate
Puolueettomuusperiaate
Suhteellisuusperiaate
Tarkoitussidonnaisuuden periaate
Oikeutettujen odotusten suojaaminen
Asioiden vireille tulo ja käsittelyvelvollisuus
Viivytyksetön käsittely
Selvittämisvelvollisuus
Esteellisyyden arvioiminen
Opiskelijan kuuleminen

Päätökset ja niiden tiedoksianto .
18.2.              Tunnet opettajan toimintaa velvoittavan lainsäädännön ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa

Lainsäädäntö on ullut tutuksi toimiessani opettajan tehtävissä.

Mitkä ovat opiskelijan velvollisuudet ja miten huolehdin opettajana työrauhasta? Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoululaki. Linkki lakeihin: www.finlex.fi

Opiskelijana sinun velvollisuutesi on

- osallistua opetukseen
- käyttäytyä asiallisesti
- suorittaa opintoihin liittyvät tehtävät
- ilmoittaa sairaus- ja muista poissaoloista mahdollisimman nopeasti luokanvalvojalle

- pitää salassa työssäoppimispaikassa tietoon tulleet asiat
Miten opettajana varmistan, että opiskelijan oikeusturva toteutuu? Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoululaki, hallintolaki. Linkki lakeihin: www.finlex.fi

Oikeus terveelliseen opiskelu- ja elinympäristöön
Oikeus suorittaa opinnot joustavasti
Oikeus lepopäivään ja sairauslomaan
Oikeus opintojen ohjaukseen
Oikeus opiskella ilman häirintää ja syrjintää
Oikeus kohtuulliseen toimeentuloon eri elämäntilanteissa
Oikeus tietää ennalta kurssin tavoitteet ja suoritustavat
Oikeus opintosuorituksen perusteltuun arvosteluun
Oikeus saada opintosuorituksen arvostelu nopeasti
Oikeus uusia tentti
Oikeus myös kunnallisiin terveyspalveluihin

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja yksilöllisiin erityisjärjestelyihin
Lähteet:

Kahri, K. (toim.) 2015. Opetustoimen lainsäädäntö. Helsinki: Talentum.

Kosonen, J., Miettinen, T., Sutela, M. & Turtiainen, M. 2015. Ammattikorkeakoululaki. Helsinki: Kauppakamari.

Lahtinen, M. & Lankinen, T. 2015. Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä. Helsinki: Tietosanoma.

Lainsäädäntö. FINLEX. http://www.finlex.fi/fi/laki/

Mahkonen, S. 2015. Uusi oppilashuoltolaki työvälineenä. Helsinki: Edita.Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän ja pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Toimin koulutuksissa lakien asetusten ja ohjeiden mukaisesti.

Tiedän opettajan toimintaa velvoittavat lainsäädännön yleisesti sekä oman alan tarkentavilta osiltaan.


Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistani tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.

Osallistumalla verkkoistuntoihin lukujärjestyksessä määräiltyinä päivinä, sekä osallistua tietoisku päiviin jotka on opinto tarjonnassa, sekä itseopiskelulla.Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni esimerkiksi, verkkoistunnoissa ja videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi kirjallisesti.


Suoritetut tutkinnot, sekä työkokemus


Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Arvo-osaaminen

17.                 Toimit ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun arvojen sekä oman alasi että opettajan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ammattietiikka ja eettiset periaatteet

Olen toiminut ammatillisen koulutuksen arvojen, sekä oman alani, että opettajan eettisten periaatteiden mukaisesti.

17.1.              Tunnet opettajan toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet

Olen perehtynyt eettisiin periaatteisiin ja minulla on niistä kokemusta.
'

17.2.              Ymmärrät kestävän kehityksen periaatteita ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa (sis. työhyvinvoinnin)

Kestävä kehitys

Ymmärrän työhyvinvoinnin ja työsuojelun merkituksen kestävän kehityksen yhtenä merkittävänä tekiänä.

Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän ja pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Osaan toimia yleisten arvojen ja oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tunnen opettajan toimintaa ohjaavat periaatteet.

Ymmärrän kestävän kehityksen merkityksen koulutuksissa ja yhteiskunnallisesti.

Tiedän, ymmärrän ja pystyn kehittämään työturvallisuutta ja työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti.


Lähteet:

Enlund, E. 2013. Opettajien eettinen kuormittuneisuus ja eettisten dilemmojen sisällöt. Psykologia 48 (3), 176-195, 250.

Leino-Kilpi, H. 2016. Eettiset kysymykset opettajan työssä. Teoksessa T. Saaranen, M. Koivula, H. Ruotsalainen, C. Wärnå-Furu & L. Salminen (toim.). Terveysalan opettajan käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 73-87.

Mitä on kestävä kehitys? 2016. Ympäristöministeriö.  http://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys

Niemi, H. & Sarras, R. 2012. Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa. Jyväskylä: PS-kustannus.

YK ja maailman tila. Helsinki: Suomen YK-liitto.  http://www.ykliitto.fi/yk70v


Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistani tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.

Osallistumalla verkkoistuntoihin lukujärjestyksessä määräiltyinä päivinä, sekä osallistua tietoisku päiviin jotka on opinto tarjonnassa, sekä itseopiskelulla.Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni esimerkiksi, verkkoistunnoissa ja videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi kirjallisesti

Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Ammatillinen kohtaaminen

15.                 Ohjaat opiskelijan ammatillista kasvua ottaen huomioon oppimisprosessin vaiheen

Olen ottanut opiskelijoiden ammatillisen kasvun huomioon ja ohjaan sen mukaisesti.

16.                 Toimit tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun muiden toimijoiden kanssa 


Olen toiminut vuorovaikutuksellisesti opiskelijoiden kanssa ja koulun muiden toimijoiden kanssa.


16.1.              Kohtaat opiskelijat ryhmänä ja yksilöinä tilanteen mukaan


Olen kohdannut opiskelijat ryhmänä ja yksilöinä. Olen saanut koulutuksen Motivoiva keskustelu ja rikoksista puhuminen peruskoulutuksen. Kun koulutuksen onsaanut pystyn korvaaman sanan "rikoksista" sanaksi "opiskelusta" täten osaan kohdata ihmisiä ja saada heidät innostumaan paremmasta opiskelusta. Lisäksi minulla on käytännön opettajan kokemusta.
Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän, osaan, sekä pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.


Osaan ja ymmärrän oppimisprosessin merkityksen ja osaan ottaa huomioon sen erivaiheissa.

Osaan toimia vuorovaikutuksellisesti eritoimijoiden kanssa kehitettävästi.

Osaan kohdata opiskelijat niin ryhmässä kuin yksilöinä.Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistani tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.


Osallistumalla verkkoistuntoihin lukujärjestyksessä määräiltyinä päivinä, sekä osallistua tietoisku päiviin jotka on opinto tarjonnassa, sekä itseopiskelulla.


Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni esimerkiksi, verkkoistunnoissa ja videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi kirjallisesti.

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen12.                 Reflektoit omaa osaamistasi hyödyntämällä opetukseen, ohjaukseen ja oppimiseen liittyviä teorioita ja alan tutkimustuloksia

Osaamistani päivitetään aina 5 vuoden välein kertauskoulutuksella sekä tarvittaessa lain muutosten yms asioiden vaikutuksesta.
13.                 Kehität omaa toimintaasi opettajana ja ohjaajana keräämäsi palautteen perusteella

Kerään palautteita ja kehitän toimintaa vilä parempaan suuntaan lisäksi huomion nykypäivän teknologian tuoman edut.


14.                 Tunnistat oman alasi opetussuunnitelman kehittämiskohteita

Tunnistan opetussuunitelman kehittämiskohteita .


14.1.              Tiedät ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopistealueet

1. toimintaympäristön ja opetusjärjestelmän analyysi
2. Opiskelu tilan informaation hallinta ja opetus
3. ihminen toimijana
4. vaikuttaminen ja suoja.

Toimintaympäristön ja opetusjärjestelmän analyysi auttaa tunnistamaan ja arvioimaan turvallisuusuhkia ja rakentamaan uskottavaa koulutusjärjestelmää.

Opiskelutilan informaation hallinta ja päätöksenteko tulee yhä tärkeämmäksi tiedon määrän kasvaessa. Tutkimus kohdistuu mm. osaamisen- ja koulutusjärjestelmiin sekä opetusjärjestelmiin. Järjestelmiä kehitetään yhä integroituneemmiksi ottaen huomioon häiriönsietokyky, käytettävyys sekä tietoverkko opetuksen käynnin vaatimukset.

Ihminen toimijana on tutkimuskokonaisuus, johon liittyy niin toimintakyvyn tutkimus kuin vuorovaikutuksen tutkimus osana opettajia ja oppilaita.


Opettamisen ja oppimisen tutkimus kohdistuu koulunkäynnin kovaan ytimeen: koulutusjärjestelmien vaikuttavuuteen, haavoittuvuuksiin ja vaikutukselta suojautumiseen. Perinteisten opetuksen lisäksi vaikuttamista voivat olla esim. tietoverkko ongelmat tai informaatio-puute.

Tiedän koulun tutkimus ja kehitämistoiminnan painopisteet.


Opiskelijat kokevat TKI-yhteydessä suoritetut opinnot mielekkääksi tavaksi oppia. Ja miksipä ei? TKI-opinnoissa opiskelija pääsee puimaan ja kehittämään aitoja työelämästä saatuja ongelmatilanteita. Samalla opiskelija pystyy kartuttamaan työelämäyhteyksiään, joita hän voi hyödyntää jatkossa työpaikan tai vaikka opinnäytetyön suhteen. Kun myös opetushenkilökunta osallistuu TKI-toimintaan, myös he saavat työelämästä ajankohtaista tietoa, jota he voivat hyödyntää opetuksessaan. Kun ammattikoulujen tehtävänä on joka tapauksessa tarjota työelämälähtöistä opetusta ja käyttää opetuksessa ajantasaista tietoa, on tämä mahdollista saavuttaa integroimisella TKI-toimintaa opetukseen. Kyllähän varmaan jokainen ammattikoulu haluaa kouluttaa työelämässä arvostetut osaajat ja innovaattorit!
Itsearviointi
Tietää, ymmärtää, osaa, sekä pystyy kehittämään edellä olevia kohtia.

Osaan reflektoida osaamistani esimerkiksi blogilla tai vastaavilla menetelmillä.

Osaan kehittää ja parantaa toimintaa saadun palautteen pohjalta sekä osaan myös tarkastella palautetta kriittisesti molemminta näkökulmilta ja etsiä sopivin ratkaisu.

Tunnistan oman alan kehittämiskohteita kriittisesti erilaisista näkökulmista.

Tiedän ja ymmärrän koulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan painoalueet ja perusteet. 

Osaamisen kehittäminen

Pystyn kehittämään osaamistaan tarvittaessa lisää, mikäli kokee sen tuovan lisäarvoa itselleen.

Osallistumalla verkkoistuntoihin lukujärjestyksessä määräityinä päivinä, sekä osallistua tietoisku päiviin jotka on opinto tarjonnassa, sekä itseopiskelulla.


Osaamisen osoittaminen

Pystyn osoittamaan osaamiseni esimerkiksi, verkkoistunnoissa ja videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi kirjallisesti.


Pystyy osoittamaan osaamisensa esimerkiksi videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi kirjallisesti.
Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Verkosto-osaaminen

11.   Tiedät ja hyödynnät yrittäjyyttä tukevia, työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä sekä opetus- ja ohjausmenetelmiä. Yrittäjyys-opinnotOpetuksissani kerron yrittäjyys ajattelun merkityksen työelämässä. Hyvä työntekijä ymmärtää oman työnsä lisäksi miksi hän tekee työtään. Opetuksissa ja ohjauksessa on tärkeää tuoda yrittäjyden merkitys koska todellisen oppimisen saavuttamiseen pitää ymmärtää opittava asia ja miksi sitä tehdään. Liiketoiminta ajattelu voidaan yksinkertaistaa ajatteluun 1€ ostetaan 3€ myydään. 1€ työntekija 1€ yritys 1€ omistaja. Yksi hyvä jota käytän opetuksissani on havainnolistaminen ja saada opiskelija itse ajattelemaan. Jos ostat 1,5l limupullon 2€ mutta saatkin vain 0,5l limupullon niin harmittaahan se. Näin myös asikas ajattelee ja yritys jos työntekijä ei tee työtään koko palkan edestä. Tälä yksinkertaisella asialla saadaan opiskelija ymmärtämään ja ajattelemaan asiaa yrittäjämäisesti.
11.1. Kuvaat ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun toimintaympäristön

Ammatillisen koulutuksen toiminta ympäristö on oppilaitos ja yhteistyöoppilaitokset.

Toiminta ympäristöt ovat hyvin laajoja yritkset johon työvoimaakoulutetaan.


11.2. Tunnet opettajan työhön liittyviä sisäisiä ja ulkoisia verkostoja ja niiden toimintojaKun verkostoja ajatellaan niin verkostoja on joka puolella yrityksen verkosto on oppilaitos ja toisin päin. Verkostojen hallinan olen kerännyt työelämässini. Kuvassa on mainittu hyvin kattavasti esimerkiksi KV verkostoja niiden lisäksi on kotimaiset verkostot yms.
Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän, osaan, sekä pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Olen hyödyntänyt koulutuksissa yrittäjyyttä tukevia menetelmiä.

Tiedän ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöt.

Tunnen ja tiedän työhön liittyvät sisäiset ja ulkoiset verkostot ja niiden ydintoiminnot.
Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistani tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleniOsaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni verkkoistunnoissa, videon avulla, sekä kirjallisesti.

Osaamiseni voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen


10.                 Sovellat opetuksessa ja ohjauksessa kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaamistasi

Olen ottanut opetuksissani hyvin hyömioon S2 ryhmät ja pystyn hyvin ymmärtämään heidän tuen tarpeensä johtuen siitä että itsekkin olen S2 ryhmään kuuluva vaikkakin olen kouuissa opiskellut suomeksi muiden oppilaiden kanssa. Tiedostan omat kehityksen tarpeen ja täten todella pystyn ymmärtämään kuinka voin soveltaa opetuksessa ja ohjauksessa kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta. Mni kulttuurisuudestakin minulla on henkilö kohtaista kokemusta sekä opettajan että omasta elämästäni.
10.1.              Ymmärrät kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden vaikutuksen koulutukseen ja opettajan työhön.

Olen itse opiskellut kaikilla koulu asteilla ja olen opetanut 2 asteen koulutuksissa. Ymmärrän S2 tuomat haasteet ja osaan käsitellä asian ja avustaa henkilöitä niin että saavat tarvitsevansa tuen. Opettajan työ on viime aikoina suomessa kovasti kansainvälistynyt ja opettajan pitää pystyä toteteuttamaan opetuksen niin että se on laadukasta ja mielekästä kaikille.

Olen suorittanut osaamismerkin https://openbadgepassport.com/app/badge/info/18967.10.2.              Tiedät ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun kansainvälisyysstrategian ja käytänteet

Kouluissa on kainsainvälistä toimintaa ulkomaan vaihtojen kera. Lisäksi ulkomaalia opiskelijoita opiskelee suomessa kasvavissa määrissä. Koulut kansainvälisyvät kovaa vauhtia. Tämä on todella hyvä asia.

Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän, osaan, sekä pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Olen soveltanut kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuus osaamistani.
Osaan ottaa huomioon erilaiset lähtö kohdat kuitenkin niin että kussakin maassa toimitaan sen maan sääntöjen alla.

Ymmärrän kansainvälisyyden tuomat haasteet koulutukseen ja opettajan työhön, jotta osaan järjestää ammattimaisia koulutuksia kansainvälisellä tasolla.

Tiedän koulujen erilaisia strategioita ja käytänteitä kuten opiskelija vaihdot, kansainvälinen koulujen yhteistyö jne..Lähteet:

Garam, I. & Korkala, S. 2015. Koulussa, yliopistossa, ulkomailla. Tilastoja yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen kansainvälisestä oppilas- ja opiskelijaliikkuvuudesta 2014. Faktaa 1A/2015. Helsinki: CIMO.  http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/78224_Faktaa_1A_2015.pdf

Korhonen, V. & Puukari, S. 2013. Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-kustannus

Metsänen, R. & Nisula, L. (toim.) 2013. Mervan käsikirja. Työkaluja oppilaitoksen monikulttuuriseen arkeen. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.

Pollari, J. & Koppinen, M.-L. 2011. Maahanmuuttajan kohtaaminen ja opettaminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistaan tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.

Osallistumalla verkko opetukseen ja tietoisku päiviin.Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni verkkoistuinnoissa, videon avulla, sekä lisäksi kirjallisesti.

Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Erityispedagoginen osaaminen
9.                   Ohjaat erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimista yhdessä opiskelijan ja muiden toimijoiden kanssa.

Olen tukenut oppilaita erilaisissa tlanteissa. Ohjannut koulukuraattirille, opolle tai eritysiopettajalle.
Lisäksi olemme muiden toimijoiden kanssa suunitelleet yhdessä kuinka saamme opiskelijalle hänen tarvitsemansa tuen. Siirto toiselle luokalle tai siirto erityisopetukseen taikka pitänyt tavallisessa opetuksessa mutta huomionut eri opiskelijoiden tarpeet.

Olen keskustellut opiskelijoiden kanssa ja olen saanut heidät vaikeuksista ja esteistä huolimatta motivitumaan ja opiskeluun ja sen suorittamiseen.
Osaan tunnistaa ja ohjata opiskelijoita erityis tuen piiriin S2 ja luki.
Erityis pedagogisuus on omasta mielestäni nykypäivänä taallista pedagogiikkaa ja perinteiset opetusmetodit alkavat tuntua erikoisilta. Itse olen ollut aina erilainen oppia minuun ei ole toiminut perinteinen opetus vihasin ylikaiken lue kirjata ja opettele ulkoa. sitten voit unohtaa ja sitä rataa. Itse uskon syvääiseen oppimiseen miksi jotain tehdää ja miten sitä voisi kehittää. Tietysti aluksi ihminen tarvitsee hieman ohjattua opetusta. Ennen kuin kokee valaistumisen. Tietyissä asioisa ulkoa opettelu on välttämätöntä mutta se pitää osata opettajan myydä opiskelijalle haukalla tavalla jotta se on mieluista eikä niin että on pakko nyt vaan tehdä näin. Tärkeintä on selittää miksi näin tehtään miksi siitä on hyötyä että osaa nämä asiat. Hyvä opettaja myy oppimisen ilon opiskelijalle. Itse en mittaa kaikkea aina arvosanoissa koska osaamista on monenlaista ja kiitettäväkin oppilas voi olla tosiasiallisesti huonompi kuin hyvä oppilas. Tärkeintä on tahto ja motivaatiokin.
Olen seurannut monia opiskelijoita Tekevät esimerkiksi päättötyöstä kiitettävän mutta jättävät siihen taas keskinkertainen opiskelija voi hyvinkin jatkaa seuraavaan kouluun.

Opiskelu on kuin juoksisi maratoonia pitää osata säästellä voimia loppua kohden eikä ottaa turhia spurtteja. Koska ne väsyttävät kokonaissuoritusta.

Jokaisella ihmisellä on jokin unelma elämästään osalle riittää asua pahvilaatikossa ja saada 500€ /kk elämiseen.

Osa haluaa hienon urheiluauton ja saada 5000€/kk elämiseen

Osa sitten haluaa omistaa kokomaailman ja kilpailla kuka on rikkain.

Tärkeintä eläässä on nauttia siitä matkasta jonka kulkee me kaikki kuljetaan yksi maratooni elämämme aikana. Oppiminen on koko elämän pituista ja ihminen oppii jokapäivä tahtomattaan jotakin uutta.Itse opetan asoita jotka pohjautuvat sotilaspedagogiikkaan kuten voimankäyttö ja asekoulutusta. Näissä onkin tarkoitus ensin toimia roboottimaisesti ja samalla tavalla. Sitten kun perusteet ovat hallussa voidaan lähteä kehittämään opittua. Aseiden kanssa koulutus pohjautuu hyvin kurinalaiseen toimintaan koska niiden käyttö tulee tapahtumaan pääosin yllätyksellisessä tilanteessa kuten voimankäyttökin. siksi näiden käytännön asioiden pitää juurtua selkärankaan.

Mutta teoria puolen opetuksessa onkin tärkeää alko otsikoiden jälkeen saada ihmiset itse ajattelemaan asiaa syvällisemmin siinä amalla heille syntyy oma näkemys miksi tietyt asiat pitää opiskella niin että ne toimivat vaitojen varassa.9.1.                Tunnistat ja otat huomioon opiskelijan vahvuudet ja erityisen tuen tarpeet

Tunnistan erityiset tarpeet ja otan huomioon opetuksessani. Ihmiset ovat kaikki erilaisia yksilöitä mitään massa keinoa ei ole olemassa vaan jokaisella on omanlaisensa oppimis tyyli. Toiset oppii lukemalla toiset kuuntelemalla jotkut tekemällä ja jotkut oppivat näiden yhdistelmästä parhaiten.

Opettajan työni kannalta olen pitkään tarkkailut erilaisia ihmisiä ja osaan tunnistaa ihmisistä erilaisia asioita. Jokainen ihminen on yksilö joka tarvitsee myös henkilökohtaista huomiota vaikkakin ryhmässä opetetaan. Yksi erkka muodoista onkin pienentää ryhmän kokoa jotta opiskelija voisi saada tarvitsemansa tukea. Itse pitkään koulutus tehtävissä toimineena voin sanoa että massojen koulutus on haasteellista koska pitää osata huomioda mutta kuitenkin tasa puolisesti.

9.2.                Ymmärrät opiskeluhuollon, erityisen tuen ja esteettömyyden merkityksen ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa

Nykypäivänä on erittäin vahvassa nousussa erityisen tuen ja estettömyyden asiat.

Tämä ei ole aivan yksiseliteinen asia. Jopa voisin sanoa että on menty liiallisuuksiin joskus pitää ihmiselle todeta että onko tämä nyt sinun kannalta järkevintä vaiko olisiko toinen tie parempi. Kaikista ei tule voittajia vaikka kuinka yrittäisivät. mutta kaikista jotka ei yritä voisi tulla. Tärkeintä kaikessa on se että opiskelija saa tarvitsemansa tuen ja avun. Joskus apu voi olla ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan.

Itse olen tässkin mainio esimerkki olisin tarvinnut erityistä tukea Suomen kilen opetuksessa mutta en saanut sitten menin eteenpäin mutta ei siitä olisi ollut haittakaan jos olisin sanut tukiopetusta siihen. Sanotaan että elämä olisi ollut paljon helpompaa. Nykypäivänä on enemmissämäärin alettu ymmärtämään ihmisten heikkouksia jotta voidaan niitä vahvistaa. Koka vaan pystyy mihin vaan se vaatii osalta enemmän työtä kuin toisilta mutta mikaan ei ole mahdotonta.


ymmärrän näiden merkityksen koulutuksessa.

Lähteet:

Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Helsinki: WSOY.

Miettinen, K. 2015. Erityisopetuksen käsikirja. Ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus. Helsinki: Opetushallitus. Viitattu 23.5.2016. http://www.oph.fi/download/173192_erityisopetuksen_kasikirja.pdf

Moberg, S. et al. 2009 (tai uud.). Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.


Määttä, S., Kiiveri, L. & Kairaluoma, L. (toim.) 2014. Otetta opintoihin. Jyväskylä: Niilo Mäki instituutti.


Itsearviointi
Tiedän, ymmärrän, osaan, sekä pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Pystyn ohjaamaan erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa ja osaan myös ohjata henkilön erityisopettajan luokse mikäli hän tarvitsee todella erityisohjausta eikä pysty suoriutumaan perus ohjauksessa.

Osaan tunnistaa ja ottaa huomioon opiskelijoiden vahvuuksia ja heikkouksia ja miettiä erilaisia vaihtoehtoja lisäksi osaan konsultoida ammattilaisen kanssa mikäli on tarvetta.

Ymmärrän erikoistuen merkityksen koulutuksissa ja opiskelu huollon jotta pystyn etsimään vaihtoehtoisen tavan oppimisille tai ohjaamaan henkilön asiantuntijan luokse.
Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistani tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.

Osallistumalla verkkoistuntoihin, tietoiskutarjontaan ja itseopiskelun avulla.Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni verkkoistunnoissa, videon avulla, sekä kirjallisesti.

Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.


Arviointi- ja palaute-osaaminen

7.       Ohjaat opiskelijan ymmärtämään ammattitaitovaatimukset/osaamistavoitteet,  arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit

Ymmärrän ammattitaito vaatimukset oman alani koulutus ohjelman mukaisesti.


7.1.    Ymmärrät ammatillisen koulutuksen/korkeakoulutuksen arviointia koskevat määräykset,  ohjeet ja käytännöt

Ymmärrän ja olen käyttänyt työssäni koulutuksen arviointi koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytäntöjä.

Opetuksissani arviointi 0-3 tai hyväksytty- hylätty.

0. 
1. osaa tehdä ohjatusti.
2. osaa tehdä itsenäisesti
3. osaa tehdä itsenäisesti ja ymmärtää tekemisensä vaikutukset

8.       Käytät erilaisia oppimisen ja osaamisen arvioinnin menetelmiä pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti.

Koulutusta suunittelu vaiheessa tarkastellaan mitkä vaatimuksen kyseiselle osiolle on.


8.1.     Ymmärrät arvioinnin tehtävät ja tavoitteet

Arviointia on palaute, arviointi ja jatkuvaarviointi.


Lähteet:

Aaltonen, K. & Camara, A. 2014. Työkaluja osaamislähtöiseen arviointiin. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 16 (3), 44-52. Myös verkkojulkaisuna : http://www.okka-saatio.com/aikakauskirja/pdf/Aikak_2014_3_C_Aaltonen_et_al.pdf

Opetushallitus. 2015. Arvioinnin opas. Ammatillinen peruskoulutus, näyttötutkinnot. Helsinki: Opetushallitus.  http://www.oph.fi/download/165456_arvioinnin_opas.pdf

Saranpää, M. 2012. Arvostan osaamista, arvioin osaamisia. Kriteerien kriteerit. Teoksessa: H. Kotila & K. Mäki (toim.). Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. Helsinki: Edita, 67-88.


Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän, osaan, sekä pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Eri koulutuksissa on omat laaditut osaamistavoitteet ja niistä sovelletut arviointi kriteerit.

Ymmärrän ja osaan ohjata opiskelijaa niin että myös hänkin ymmärtää mitä häneltä vaaditaan ja miten hän saa hänen toivomansa arvosanan.Ymmärrän 2. asteen ja 3 asteen koulujen erot. sekä niitä koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytäntöjä.Ymmärrän ja osaan hyödyntää monipuolisia arviointi menetelmiä perustellen.


Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistani tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.

Osallistumalla verkkoistuntoihin, tietoisku päiviin ja itse opiskelun avulla.Osaamisen osoittaminen


Pystyy osoittamaan osaamisensa verkkoistunnoissa lisäksi esimerkiksi videon avulla, sekä tarvittaessa kirjallisesti.

Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Toteutusosaaminen

4.            Opetat ja ohjaat oman alasi tutkinnon perusteiden/opetussuunnitelman mukaisesti


Käytän opetuksissäni opetushallituksen opetussuunitelmaa.


5.            Toteutat opetusta pedagogisesti perustellen
¨
Näytetään oppilaalle kuinka asia tehdään ja hän harjoittelee että osaa tehdä sen perässä.
kun asia alkaa sujumaan pistetään opiskelija miettimään miksi näin tehdään ja kuinka hän voi sitä soveltaa omassa työssään.

5.1.        Hallitset tieto- ja viestintätekniikan perustaidot (ope.fi 1-taso)

Olen suorittanut ope.fi 1 tason vaaditut tehtävät.
Hyödynnän opetuksissäni hyvin laajaalaisesti erilaisia digitaalisia ratkaisuja.

Aineiston jakaminen Verkkopalvelimelta, sekä sinne aineiston tekeminen ( OneDrive / Gdrive)
Opetusvideoiden tekeminen ja opetuksessa niiden hyödyntäminen (Youtube / mobiilivideo)

Opetan opiskelijoille Netiketin ja tekijän oikeuksiin liittyvät asiat.
Hyödynnän opetusksissani erilaisia kuvapalveluita aineistojen teossa yms.
Ymmärrän,tiedän ja käytän erilaisia pedadogisia malleja.
Käydän ohjauksessani Facebook ryhmää jossa ohjaan opiskelijoita 24/7 periaatteella
Pystyn käyttämään erilaisia verkkokokousvälineitä jos haluan järjestää etäopiskeluna tiettyjä opintoja.
Osaan hyödyntää Bloggeria opiskelijoille esimerkiksi oppimispäiväkirjan käyttämistä varten.

5.2.        Opetat ja/tai ohjaat digitaalisia oppimisratkaisuja hyödyntäen

Opetuksissani käytän onedrive verkkolevyä joka on jaettu oppilaille josta saavat tehtävät ja aineistot.

Aineiston jakaminen Verkkopalvelimelta, sekä sinne aineiston tekeminen ( OneDrive / Gdrive)
Opetusvideoiden tekeminen ja opetuksessa niiden hyödyntäminen (Youtube / mobiilivideo)

Opetan opiskelijoille Netiketin ja tekijän oikeuksiin liittyvät asiat.
Hyödynnän opetusksissani erilaisia kuvapalveluita aineistojen teossa yms.
Ymmärrän,tiedän ja käytän erilaisia pedadogisia malleja.
Käydän ohjauksessani Facebook ryhmää jossa ohjaan opiskelijoita 24/7 periaatteella
Pystyn käyttämään erilaisia verkkokokousvälineitä jos haluan järjestää etäopiskeluna tiettyjä opintoja.
Osaan hyödyntää Bloggeria opiskelijoille esimerkiksi oppimispäiväkirjan käyttämistä varten.5.3.        Käytät pedagogisesti perusteltuja, monipuolisia opetus- ja ohjausmenetelmiä

Oppilaille ensin kerrotaan ja näytetään, sitten he itsenäisesti tekevät opetetut asiat opettajan ohjauksessa. Sitten kun alkaa sujumaan pistetään oppilas miettimään miksi näin tehtiin.

Opettuksissani Käydän Omaa menetelmää Nimeltään  NEKTO
Esimerkkinä käytän tietotekniikka kurssia joka on osa Turvallisuusalan perustutkinnon Turvallisuusalan perustoiminta ja tietoturvallisuus osia.

NoviisiOpetetaan asiat käyttämällä Behaviorismia (BH), sekä Konstruktivismia (KT)
Jossa henkilö saa perustiedot ja tadot jotta voi siirtyä seuraavalle tasolle

Opeskelijalle opetetaan  Laitteen ja tiedon hallinan perusteet.
Näyttämällä, kertomalla ja pistämällä henkilöt itsenäisesti tekemään.

EksperttiTässä kohdassa käytetään edelleen BH ja KT menetelmiä mutta oikeassa mittasuhteessa.

Kun ensimmäinen taso on saavutettu siirrytään seuraavaan joka on Internet ja sähköposti.

Tässä harjoitellaan tiedon etsimistä internet selaimen avulla sekä sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista ( työelämän standardien mukaisesti)

KehittäjäKun ymmärrys onsaatu sille tasolle että henkilö voi siirtyä tälle tasolle alkaa pohtimaan aikaisempia tasoja ja miettiä kuinka voi kehittää niitä menetelmä KT

Tässä vaiheessa harjotellaan tekstinkäsittelyn ja esitysgrafiikan perusteita.

Näyttämällä ja tekemällä

Tutkija
Tässä vaiheessa henkilö on saanut aikaisemmat tasot nyt hän alkaa tutkia jotta voi kehittää osaamistaan entisestään.

Tässä vaiheessa käydään laajemmin verkkotyöskentelyä sen mahdollisuuksia ja hyötyjä.

Tämän jälkeen henkilö hallitee tietotekniikan perusteet @- kortin vaatimusten mukaisesti.

LTI,INT,TEK,VET

OnnistujaOnnistuja taso saavutetaan kun 4 ensimmäistä tasoa on saatu sille mallille jotta henkilö osaa kehittää osaamistaan itsenäisesti lisää ja onnistua halumassaan aiheessa.

Tässä vaiheessa käytän henkilöiden aikaisemmin oppimaa asiaa ja pistän heidät opiskelemaan itsenäisesti Exel ja kuvankäsittelyn perusteita koska heillä on siihen vaadittu osaaminen pohjalla.

Osaavat käynistää tietokoneen
Osaavat etsiä internetistä / kirjallisista lähteistä tietoa ja opetusvieoita
Osaavat käytää tekstinkäsittely ohjelmaa ja esitysgrafiikka ohjelmaa.

Pystyvät itse vahvistamaan oppimistaan ja tietävät kuinka hankkia osaamista ja tietoa itselleen.

Onnistuja vaiheessa annetaan lopputehtävä jolla he osoittavat hallitsevansa aikaisemmat osoalueet sekä kehittämään itseään itsenäisesti.


Tätä menetelmää voin käyttää muutaman tunnin kulutuksesta aina vuosien kestävään koulutukseen silloin on osattava toteuttaa koulutus niin että se on mielekästä ja tarkoituksen mukaista.

Lisäksi jokainen voi mietiä menetelmää omaan elämäänsä kokonaisuudessaan joka avartaa ymmärrystä entisestään.

Tärkeintä on ymmärtää ymmärtämistä jonka jälkeen mikään ei ole enää esteenä itselleen.


6.            Opetat ja ohjaat opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden huomioiden

Huomioin opetuksissani että jokaisella opiskelijalla on turvallista ja mukavaa tulla tunneille.

4. Olen opettanut oman alani tutkintojen mukaisesti.

Opetan oman alani tutkintoja mm. Turvallisuusalan perustutkinto
Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän, osaan, sekä pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Olen kouluttanut oman alan opetusta suunnitelman ja perusteiden mukaisesti.Toteutan opetuksen siten, että se on pedagogisesti perusteltavissa.Hallitsen tieto- ja viestintätekniikkaa viitekehystä peilaten ope.fi 3-tasoon asti.


Olen suorittanut vaaditun minimi tason 1.Olen hyödyntänyt opetuksissani erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyvin monipuolisesti.Käytän eri koulutuksissani monipuolisia opetus ja ohjausmenetelmiä.Koulutuksissani otan huomioon turvallisuuden eri näkökulmista.

  
Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistaan tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.

Osallistun meille tarjottuihin verkko opetuksiin lukujärjestyksenmukaisesti.Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni verkkoistunnoissa, videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi
kirjallisesti.


Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Suunnitteluosaaminen

1.    Suunnittelet oman alasi koulutuskokonaisuuden tutkinnon perusteiden/opetussuunnitelman pohjalta osaamisperusteisesti

1.1. Tiedät opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ohjaavat asiakirjat

2.    Suunnittelet osaamisperusteista opetusta ja ohjausta opiskelijalähtöisesti oppimisen teorioita hyödyntäen
2.1. Ymmärrät ja hyödynnät suunnittelua ohjaavia oppimisen teorioita ja oppimiskäsityksiä
2.2. Ymmärrät oppimisprosessin merkityksen opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa

3.   Otat huomioon opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden

1. Suunnittelemiani ja toteuttamiani koulutuksia:

Olen saanut kouluttaja kulutuksen jossa opetettiin kuinka koulutuksia suunitellaan.


Olen ollut opetustyössä ja esittelen kirjallisesti tekemäni järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen suunitelman järjestyksenvalvoja koulutussuunitelma kyseisesä opetuksessa olen käyttänyt behaviorismi oppimisteoriaa teoria osuudelle jossa opetetaan kaatamalla opiskelijoiden päähän tietoa lopuksi opiskelijat suorittavat kirjallisen kokeen.

Koulutus toteutetaan hyvin perinteisellä ja vanhanaikaisella tavalla koska lähtökohta on että ennen kurssin käymistä henkilöillä ei ole mitään tietoa asiansuhteen. Tällöin oppimisen kannalta tämä on tehokas tapa asian opetteluun.

2009-2016  Useille turvallisuusalan (turva) ryhmille - kursseja suunnitteluineen

Vartijan- ja järjestyksenvalvojan pätevyys
Voimankäyttö,- ampuma-asekoulutus
Uhkatilanteiden hallinta
Tietotekniikka, tietoturvallisuus

2012-2014 Suoritin omia AMK opintoja opettamalla nuorisolinjan AMK opiskelijoille mm. työoikeutta, työturvallisuutta sekä tietoturvallisuutta/ turvallisuutta.Käytän opetuksessa sekä itsetehtyjä aineistoja että virallisiavaltakunnallisia aineistoja ja olen noudattanut alan opetussuunitelmaa.

Ymmärrän ja hyödynnän suunittelussa ohjaavia oppimisen teorioita ja oppimiskäsityksiä, sekä toteutan opetukset pedagogisesti perustellen.

1.1 Olen suunitellu ja toteuttanut vuosien varrella useita opintokokonaisuuksia.

Opintokokonaisuudet olen toteuttanut noudattamaan alojen opintosuunitelmia ja kohderyhmän toiveita ja vaatimuksia huomioon ottaen.

OPH:n sivuilta löytyvät alakohtaiset opetussuunitelmat:
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet

Opetus aloitetaan käymällä koulutuksen tavoitteet ja teoria osuudet jotta voidaan siirtyä käytäntöön.

1.8.2015 voimaan tullut turvallisuusalan perustutkinnon perusteet:

Turvallisuusalan perustutkinto

Lisäksi turvallisuusalalla voi suorittaa Ammatitutkinnon ja Erikoisammattitutkinnon.
Joista löytyvät perusteet OPH:n sivuilta.


Osaan otta huomioon osaamisperusteisuuden ja määritellä opiskelijoille kuinka se osoitetaan.

Itse olen suorittanut Turvallisuusalan perustutkinnon ja erikoisammattitutkinnon, sekä ammattitutkinnon osat ilman tutkintoa.

Olen käyttänyt erilaisia koulutuskeinoja saavuttaakseni tarvittavan lopputuloksen.

Opetuksissani on ollut todella kansainvalistä jokaista kansalaisuutta, uskontoa sun muuta osaan huomioda koulutuksissa neutraalin oppimis ympäristön luomisen.

Erityisohjattaviakin on ollut tietyissä koulutuksissa jossa olen huomiodut heidän kykynsä ja tarpeensa kulloinkin.

Tentit ja näytöt olen kursseillani pitänyt ja hallitsen hyvin kyseisen osa-alueen.

Opetusaineistot päivitellään aina tarpeen mukaan erityisesti lain muutoksen takia.

Aineistona olen käyttänyt kaikkea mahdollista PDF tiedostoista aina videoihin.


Käytännön työssani ymmärrän oppimisprosessin merkityksen opetuksen suunittelussa, sekä käytän erilaisia pedagogisesti perusteltuja ja monipuolisia opetus- ja ohjausmenetelmiä.

Olen käyttänyt alla olevie metodeita koulutuksissani.2.1

Mistä apua opintojen suunittelemiseen?

Käymällä itse ne koulutukset / tutkinnot joita aikoo opettaa saa mallin ja aineistot opetuksiin.

Käymällä kouluttajakoulutuksen jonka tarkoitus on valmentaa opettamiseen.

Kehittämällä itseään jatkuvasti erilaisilla koulutuksilla ja monipuolisilla työkokemuksilla.

Ei ole uskottavaa jos kouluttaja/ opettaja ei itse ole tehnyt opetettavia asioita käytännössä.

Turvallisuusalan kouluttajilla on 5 vuoden välein kertauskoulutus jossa kerrataan ja tarkastetaan kouluttajan / opettajan taso mikäli ei ole osaamista tai se ei ole riittävää koulutus luvat peruutetaan.

 W. Glasserin pyramiditeoria:
Teoria  perustuu siihen, että pelkkä näkeminen tai kuuleminen ei riitä, vaan oppii parhaiten opettamalla muita oman kokemuksen mukaan olen samaa mieltä asiasta.2.2  Oppimisprosessi ja sen merkitysOpetuksen tarkoitus on saada henkilö ymmärtänään opetetut asiat ja auttaa häntä elinikäisen oppimisprosessin luomisessa.

Sellaisessa opiskelussa jossa sinulle ei jää mitään päähn on hukkaan heitettyä puuhastelua tarkoitus on saada tietoa ja lisätä ymmärrystä jotta voit hyödyntää sitä omassa elämässäsi.


3. Opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluun:

Opettajan ja koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon opiskelijoiden turvallisuus jokaisesta näkökulmasta. Olen omissa opetuksissa ottanut turvallisuudet laaja alaisesti huomioon.


Lähteet:

Helakorpi, S. & Majuri, M. 2010. Opetuksen suunnittelu ja arviointi. Teoksessa S. Helakorpi, H. Aarnio & M. Majuri. Ammattipedagogiikka uuteen oppimiskulttuuriin. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 145-154.

Honkanen, E., Pynnönen, P. & Raudasoja, A. 2012. Onnistunut opetus - menetelmien kartoitus. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.                                            http://www.aeo.fi/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/tammikuu-onnistunut-opetus.pdf

Hyppönen, O. & Lindén, S. 2009. Opettajan käsikirja. Opintojaksojen rakenteet, menetelmät ja arviointi. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. http://lib.tkk.fi/Reports/2009/isbn9789622480637.pdf

Nurmi, R. 2015. Ammattikorkeakoulujen pedagogiset strategiat. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (3), 24-40.

Opetushallitus. Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet. http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet


ItsearviointiOsaan suunitella turvallisuusalan tutkinnon osat osaamisperusteisesti.


Tiedän kokonaisuutta koskevat asiakirjat:
Näyttötutkintojen perusteet:

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/nayttotutkintojen_perusteetYmmärrän ja pystyn hyödyntämään oppimisen erilaisia menetelmiä, sekä ymmärrän oppimisprosessin merkityksen opetuksen ja ohjauksen osalta.

Pystyn ottamaan opetuksen ja ohjauksen suunittelussa turvallisuuden eri näkökulmia ja todetuttamaan koulutukset turvallisesti.

Osaamisen kehittäminen


Pystyy kehittämään osaamistaan tarvittaessa lisää, mikäli kokee sen tuovan lisäarvoa itselleen.

Osallistumalla verkkoistuntoihin lukujärjestyksessä määräityinä päivinä, sekä osallistua tietoisku päiviin jotka on opinto tarjonnassa, sekä itseopiskelulla.Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni esimerkiksi, verkkoistunnoissa ja videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi kirjallisesti.


Osaaminen voidaan osoittaa osaltani jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.